Wydarzenia

Gminy, będące organem prowadzącym dla szkół, zobowiązane są do zastosowania się do wytycznych, które mają zminimalizować zagrożenie zakażenia COVID-19 na terenie placówek oświatowych. Jakie działania planują gminy w powiecie żywieckim?

O udzielenie informacji dotyczącej początku roku szkolnego, organizacji zajęć szkolnych i wprowadzonych środków ochrony zapytaliśmy w Urzędach Gmin. Poniżej prezentujemy otrzymane informacje. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany. Jednocześnie przypominamy, że informacje dotyczące placówek, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Urząd Miejski w Żywcu można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

Gmina Świnna

Sekretarz Gminy Wojciech Urbański poinformował, że w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świnna, na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ została opracowana ,,Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacyjnych".

Zgodnie z wytycznymi w przestrzeniach wspólnych uczniowie od 12 roku życia oraz wszyscy pracownicy zobowiązani są do korzystania z maseczek (jeśli brak przeciwwskazań medycznych). Wchodząc do placówki istnieje obowiązek dezynfekcji rąk.

Organizacja zajęć minimalizuje ryzyko kontaktu uczniów z innych klas (uczniowie przebywają w swojej sali). Uczniowie i pracownicy mają zachować dystans społeczny minimum 1,5 m. przebywając w przestrzeni wspólnej. Uczniowie mają obowiązek posiadania własnych przyborów i nie mogą przynosić zbędnych przedmiotów. Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. Ciągi komunikacyjne oraz klamki, poręcze będą myte i dezynfekowane dwa razy w ciągu dnia. Wprowadza się obowiązek rejestracji mycia i dezynfekcji. W placówkach zostało wydzielone izolatorium dla osób przejawiających objawy choroby.

Gmina Węgierska Górka

Z informacji przekazanych nam przez Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Węgierskiej Górce Teresą Haczewską wynika, że na obecną chwilę w gminie Węgierska Górka rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach prowadzonych przez organ prowadzący jest planowane jest 1 września. Dyrektorzy stosować będą wytyczne MEN-u oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dostosowaniem do możliwości danej placówki. Maseczki dla uczniów nie będą stosowane zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji.

Gmina Lipowa

Władze Gminy Lipowa poinformowały nas, że: „Uczniowie nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek podczas zajęć, tylko w przypadku większych zgromadzeń np. apeli. Natomiast każdy nauczyciel i pracownik zaopatrzony będzie w przyłbice ochronną. Do szkoły mogą przyjść wyłącznie uczniowie/pracownicy zdrowi, niebędący na kwarantannie. Będzie wydzielone jedno wejście dla uczniów a drugie dla przedszkolaków. Po wejściu na teren szkoły wszyscy muszą zdezynfekować ręce. W miarę możliwości nie będą przemieszczać się z sali do sali. Opiekunowie będą pilnować obowiązku częstego mycia rąk. Przerwy oraz niektóre zajęcia będą spędzać na świeżym powietrzu. Uczniowie powinni zachowywać dystans 1,5m od siebie i pracowników. W razie wystąpienia niepokojących objawów uczniowi będzie mierzona temperatura, będzie odizolowany i rodzic będzie go musiał zabrać ze szkoły. Nie będzie można przynosić zbędnych przedmiotów np. zabawek. Z sal usunięte zostały np. dywany oraz inne przedmioty trudne do dezynfekcji. Prace pisemne dzieci będą poddane kwarantannie 2 dni, podobnie jak książki oddawane do biblioteki.
Wszystkie pomieszczenia będą podlegały dezynfekcji, a także klamki, poręcze, ławki, krzesła itp. Osoby z zewnątrz powinny ograniczyć wejścia do budynku do minimum. W wyjątkowych sytuacjach mogą wejść do szkoły zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki jednorazowe i wpisując się do rejestru wejść. Wpłaty za wyżywienie dokonywane będzie przelewem na konto aby unikać bezpośredniego kontaktu.
W razie wystąpienia przypadku zakażenia szkoła będzie informować organ prowadzący” .

Gmina Koszarawa

Gmina Koszarawa jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Koszarawie.Po konsultacji z Dyrektorem ZSP informuję:
Czy jest obowiązek noszenia maseczek?
Nasza szkoła nie wprowadza na terenie placówki obowiązku noszenia maseczek przez uczniów i pracowników. Jednak osoba postronna wchodząca do budynku szkoły musi mieć ubraną maseczkę. Uczniowie mają obowiązek założenia maseczki w czasie dowozu autobusem szkolnym do szkoły.

Jakie rodzaje reżimu sanitarnego zostaną wprowadzone od 1.09?
Dezynfekcja rąk - przy wejściu do szatni, na teren budynku oraz w klasach.

Częsta dezynfekcja klamek, powierzchni, drzwi, blatów, sprzętów sportowych, węzłów sanitarnych, pomieszczeń....
Wietrzenie sal lekcyjnych.
Unikanie grup zbiorczych.
Dezynfekcja placu zabaw i ławeczek do nich przylegających.
Różna pora przerw lekcyjnych.

Gmina Ślemień

W oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzono następujące zasady organizacji pracy:

- brak wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ( na sali gimnastycznej ), a jedynie spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami, w salach lekcyjnych
- wprowadzenie innego harmonogramu przerw międzylekcyjnych dla uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VIII

- każdy zespół klasowy ma zajęcia w jednej sali, zrezygnowano z prowadzenia lekcji w salach przedmiotowych co wymuszało przechodzenie uczniów do różnych sal w danym dniu
- konieczność posiadania maseczek przez uczniów i personel szkoły podczas przerw w budynku szkoły. Nie ma obowiązku ich stosowania na wszystkich lekcjach, podczas posiłków i na przerwach spędzanych na wolnym powietrzu
- pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły i do autobusu szkolnego

- konieczność dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły

- zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących
- otwarcie do użytku uczniów dodatkowych 3 drzwi zewnętrznych budynku szkoły ( jednych wejściowych do szkoły i dwóch wyjściowych ), podział budynku szkoły na sektory wydzielone dla poszczególnych klas
- zawieszenie organizacji wspólnych dla wszystkich uczniów uroczystości szkolnych oraz wielodniowych wycieczek szkolnych i imprez
- ograniczenie wejścia do budynku osób z zewnątrz , dotyczy to także rodziców

- posiłki dostarczane dotychczas w formie cateringu wydawane będą na naczyniach jednorazowych ( dotychczas stosowano naczynia wielorazowe)
- umożliwienie nauki zdalnej uczniom chorym przewlekle ( na wniosek rodzica i opinii lekarza prowadzącego ) oraz przebywającym na kwarantannie
- zajęcia WF będą prowadzone na wolnym powietrzu chyba, że warunki pogodowe to uniemożliwią, ograniczenie sportów kontaktowych poprzez modyfikację programu nauczania wychowania fizycznego

Gmina Milówka

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Milówka nie mają obowiązku noszenia maseczek w czasie trwania lekcji. Natomiast kwestia noszenia maseczek na przerwach, przy wychodzeniu/wchodzeniu do szkoły oraz inne restrykcje w tym zakresie, regulują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, które ustala każdy dyrektor dla swojej placówki.

Gmina Łodygowice

Na terenie Gminy Łodygowice funkcjonuje pięć szkół podstawowych, w których każdy dyrektor opracował wewnętrzne zasady bezpieczeństwa sanitarnego w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Gmina Łodygowice jako organ prowadzący szkoły nie wprowadza dodatkowych wytycznych ponad te opracowane przez GIS. W żadnej z naszych szkół nie ma obowiązku noszenia maseczek. Natomiast wprowadzony reżim sanitarny w zależności od potrzeb placówek to między innymi:

- wyznaczenie sektorów przebywania uczniów dla poszczególnych klas na przerwach,
- wyznaczenie różnych wejść do szkoły,
- przeniesienie szatni tak aby zmniejszyć tworzenie się grup/używanie szatni przez jedną grupę,
- wszystkie pomieszczenia i powierzchnie są systematycznie dezynfekowane,
- przedmioty trudne do dezynfekcji zostały usunięte,
- regularne wietrzenie sal,
- temperatura mierzona będzie za zgodą rodzica w podejrzeniu choroby
- przygotowano izolatki,
- wychowanie fizyczne oraz przerwy międzylekcyjne prowadzone w miarę możliwości
na świeżym powietrzu
- wszyscy opiekunowie/rodzice dezynfekują ręce  płynami do dezynfekcji i wchodzą
w maseczkach,
- uczniowie na lekcjach i przerwach poruszają się bez maseczek, myją ręce mydłem antybakteryjnym,
- zachowanie dystansu społecznego: wykorzystanie taśm podłogowych przypominających
o odległościach,
- przypominanie reguł reżimu na plakatach informacyjnych i telebimie.

Gmina Radziechowy-Wieprz

Szkoła Brzuśnik:

Dzieci będą nosić maseczki w obrębie szatni.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
Została wprowadzona 1 przerwa obiadowa więcej.
Co drugą przerwę dzieci wychodzą na korytarz.


ZSP Juszczyna:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

ZSP Bystra:

Dzieci będą nosić maseczki na korytarzach szkolnych.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
Dezynfekcja ławek szkolnych na przerwach.
Obiady będą wydawane dla każdej klasy osobno.

Szkoła Radziechowy:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
Dzieci wychodzą na korytarz tylko co drugą przerwę.
Wprowadzono 1 przerwę obiadową więcej.
Jedna klasa będzie będzie miała przypisana w danym dniu jedno pomieszczenie / klasę /.

Szkoła Wieprz:

Dzieci będą nosić maseczki w bibliotece.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
Wejście dzieci do szkoły trzema różnymi wejściami i tak samo wyjście ze szkoły i o różnych porach.
Wprowadzono więcej przerw obiadowych.
Na świetlicy przy obiadach będą przygotowane już naczynia z jedzeniem dla dzieci.
Na przerwach będą wyznaczone miejsca na korytarzu dla 1 klasy w obrębie danej klasy.
Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na świetlicę.

ZSP Przybędza:
Dzieci będą nosić maseczki na korytarzach w szkole.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
Będzie prowadzona dezynfekcja ławek, stolików i pomocy szkolnych.
Dzieci będą wchodzić na obiady jednym wejściem a innym będą wychodzić i obiady będą wydawane na 2 zmiany.

Gmina Jeleśnia

Gmina Jeleśnia informuje, iż w podległych jej szkołach w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzony zostanie reżim sanitarny zgodny z wytycznym MEN, MZ i GIS.
Uczniowie nie będą musieli nosić maseczek, za to obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. Nauczyciele będą dbać, aby uczniowie jak najczęściej myli ręce.

Sale lekcyjne będą regularnie wietrzone oraz dezynfekowane. Dezynfekowane będą również sprzęty, które się w nich znajdują.
Zostanie wprowadzony system rotacyjnych przerw, aby ograniczyć kontakty między uczniami z innych klas.

Posiłki wydawane będą zmianowo, w różnych godzinach.