Wydarzenia

Z dniem 3 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmieniona ustawa Prawo budowlane.

Do katalogu robót budowlanych zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę – art. 29 ust. 1 pkt 1a, dopisano między innymi budowę wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Do wniosku zgłoszenia budowy dla realizacji w/w budynków, zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7, należy załączyć oświadczenie inwestora, iż:

  • planowana budowa prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową - w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Na w/w kompletną dokumentację składają się:

  • projekt zagospodarowania działki/terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) lub elektronicznej, sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana z zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Należy pamiętać, iż w/w projekty muszą być opracowane zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Złożenie niekompletnego zgłoszenia stanowi naruszenie przepisów w/w ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien poinformować właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o dokonaniu wadliwego zgłoszenia, aby organ ten mógł podjąć przewidziane prawem kroki.

W sytuacji, kiedy z załączonej dokumentacji będzie wynikało, iż projektowany budynek nie będzie spełniał określonych ustawą Prawo budowlane parametrów, np. przekroczy dopuszczalną powierzchnie zabudowy - 70 m2, wówczas inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana w oparciu o uproszczoną procedurę zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie posiadał uprawnienia do wniesienia sprzeciwu.