W Cięcinie będą wybierać Sołtysa

W Cięcinie będą wybierać Sołtysa

Wójt Gminy Węgierska Górka zwołuje - na dzień 14 października 2021 r. (czwartek) na godzinę 1600 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20 - Zebranie Wyborcze Sołectwa Cięcina, dla dokonania wyboru Sołtysa w wyborach uzupełniających.

UWAGA! W przypadku braku quorum na Zebraniu Wyborczym o godz.1600
Wójt Gminy Węgierska Górka zwołuje Zebranie Wyborcze 
w nowym terminie, tj. w dniu
14 października 2021 r. (czwartek) o godz.1615 w tym samym miejscu, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20.

Porządek obrad Zebrania Wyborczego:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Omówienie regulaminu wyboru Sołtysa zg. ze Statutem Sołectwa Cięcina.
  5. Wybór Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
  6. Wybory Sołtysa.
  7. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
  8. Informacja Wójta z przebiegu realizacji zadań gospodarczych.
  9. Dyskusja.
  10. Zamknięcie zebrania.

 


Drukuj   E-mail