Wydarzenia

Powiat Żywiecki w 2017 roku podpisał porozumienie dotyczące realizacji zadań wynikających z Ustawy ,,Za życiem” w obszarze dwóch  działań: pomocy uczennicom w ciąży oraz utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego OKRO ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Zarządzeniem Starosty Żywieckiego, uczennicom w ciąży zapewniono miejsce w Bursie nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostały maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Natomiast funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu.

Z pomocy OKRO korzystały małe dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Kompleksowa wielospecjalistyczna pomoc szczególnie dotyczyła działań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w poszerzonym wymiarze godzin dla danego dziecka. Rodzicom dzieci udzielano specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywano właściwe dla dziecka i jego rodziny formy pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W ciągu pięciu ostatnich lat zrealizowano 23 942 godziny zajęć specjalistycznych, takich jak: terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, rehabilitacja, terapia EEG Biofeedback, terapia Tomatisa, sensoplastyka i dogoterapia.

Programem objęto dzieci z terenu powiatu żywieckiego posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z każdym rokiem obejmowano większą liczbę dzieci pomocą: w 2017 roku 22 dzieci, w 2018 roku 86 dzieci, w 2019 roku 109 dzieci, w 2020 roku 189, natomiast w 2021 roku 188 dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w ramach programu polegało na kompleksowym działaniu,  którego celem było pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od momentu pojawienia się pierwszych niepokojących sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu uzyskania dojrzałości szkolnej.

Celem objęcia większej liczby dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju zakupiono specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej, do terapii Integracji Sensorycznej, terapii Tomatisa, EEG Biofeedback, Komunikacji Alternatywnej oraz wyposażono ośrodek w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w powiecie żywieckim objął swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich rodzin. Każde dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogło skorzystać z dodatkowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych realizowanych w Ośrodku.

Najważniejszym zadaniem Ośrodka, a zarazem Powiatu w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin, było udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji i pomocy dotyczącej problemów związanych z nieprawidłowym rozwojem dziecka. Wysoko wyspecjalizowana kadra terapeutów OKRO służyła fachową pomocą rehabilitacyjną, terapeutyczną, psychologiczną i logopedyczną zapewniając opiekę dziecku i jego rodzinie.