Wydarzenia
Burmistrz Żywca Antoni Szlagor opublikował podsumowanie inwestycji drogowych w naszym mieście.
Podsumowanie 2020 roku na drogach miasta. 
1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na stokach Średniego Grojca w Żywcu”. W ramach zadania wykonano: wyrównanie istniejącej nawierzchni, profilowanie i dogęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych Jumbo 100x75x12 na posypce piaskowej grubości 5cm, wykonanie obustronnych poboczy z tłucznia;
2. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich: w ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące zadania:
a. „Remont ulicy Kocurowskiej w Żywcu – Etap II”. W ramach zadania wykonano: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, ścięcie poboczy; roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy – stabilizacja typu MCE, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 7cm i warstwa ścieralna 5cm), obustronne pobocza z kruszywa łamanego;
b. „Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu - Etap II”. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni, frezowanie, rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz krawężników i obrzeży, regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych rurami ochronnymi, roboty branży sanitarnej (kanał, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe), odtworzenie nawierzchni jezdni ul Różanej bocznej nr 1 (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego), wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
c. „Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu - Etap III”. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni, frezowanie, rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz krawężników i obrzeży, regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw sieci wodociągowej oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej), zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i gazowych rurami ochronnymi, rozbiórka wypustów deszczowych, odtworzenie nawierzchni jezdni ul Różanej bocznej nr 2 (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego), budowę nawierzchni zjazdów i ciągów dla pieszych, odtworzenie terenów zielonych oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
d. „Remont ulicy Brackiej Bocznej w Żywcu”. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz krawężników i obrzeży, regulację pionową urządzeń podziemnych, zabezpieczenie kabli podziemnych rurami ochronnymi, rozbiórkę i wykonanie studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;
e. „Remont ulicy Krzywoustego w Żywcu”. W ramach zadania wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, na wyznaczonych odcinkach wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy profilującej z betonu asfaltowego oraz na całości warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa łamanego;
f. Remont ulicy Baczyńskiego Bocznej w Żywcu”. W ramach zadania wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, montaż odwodnienia liniowego, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy profilujące z betonu asfaltowego oraz na całości warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
g. „Remont ulicy Narcyzowej w Żywcu”. W ramach zadania wykonano: profilowanie i dogęszczenie podłoża, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, ułożenie warstwy profilującej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
h. „Remont ulicy Storczykowej w Żywcu” W ramach zadania wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego oraz na całości warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
i. „Zmiana organizacji ruchu na ulicach Folwark, Powstańców Śląskich, KEN oraz KEN Boczna”. W ramach zadania wykonano: zmianę szerokości istniejącej jezdni, korektę geometrii łuku, likwidację istniejących wpustów deszczowych, odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę nawierzchni zatok postojowych dla pojazdów osobowych i autobusów, budowę chodników, odtworzenie terenów zielonych, uzupełnienie i wyznaczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz tonażowego;
j. „Remont ulicy Niwy w Żywcu - Etap I”. W ramach zadania wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i dogęszczanie podłoża, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie poboczy;
k. „Remont ulicy Granitowej w Żywcu”. W ramach zadania wykonano: profilowanie i dogęszczanie podłoża, wykonanie poboczy oraz warstw podbudowy z kruszywa łamanego i regulację pionową urządzeń podziemnych, ułożenie warstwy profilującej i ścieralnej.
3. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu” . W ramach zadania wykonano: budowę parkingu dla 45 pojazdów osobowych, 16 stanowisk postojowych dla rowerów i ciągów dla pieszych oraz punktu informacji pasażerskiej, budowę odwodnienia parkingu, budowę oświetlenia parkingi oraz ciągów dla pieszych, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowę monitoringu wizyjnego w systemie IP wraz z budową przyłącza telekomunikacyjnego kablem światłowodowym dla połączenia wybudowanej infrastruktury CCTV z centrum monitoringu Straży Miejskiej, zabudowę: 8 stojaków na 16 rowerów, 2 ławek betonowych i 1 ławki multimedialnej, 4 koszy na śmieci i 4 dwustronnych gablot informacyjnych zasilanych automatycznie (solarnie), nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych na nieutwardzonych terenach zielonych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Zdjęcie: UM Żywiec