Wydarzenia

Rusza konkurs teatralny pt. "Widzę i reaguję, pomagam i szanuję...", którego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz. Patronat objął Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz.

TERMINARZ:

Ogłoszenie konkursu – 26 lutego 2013 r.

Termin zgłoszeń – do 27 marca 2013 r.

Termin przesłuchań – 18 kwietnia 2013r. (w przypadku większej liczby zgłoszeń, dodatkowy termin przesłuchań wyznaczony będzie na 17 kwietnia 2013 r.)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.

KATEGORIE:

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

I kategoria - szkoła podstawowa,

II kategoria - gimnazjum,

III kategoria - osoby dorosłe.

CELE KONKURSU:

1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, tolerancję, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku.

3. Zmobilizowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych i przemocowych.

4. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy.

5. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki narkomanii, agresji, przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy przeprowadzą edukację wśród dzieci

i młodzieży w oparciu o materiały własne oraz zmotywują uczniów do opracowania

scenariusza sztuki teatralnej o tematyce zgodnej z założeniami konkursu.

2. Uczniowie przygotują autorskie scenariusze i ich inscenizacje teatralne o tematyce zgodnej

z celami konkursu.

3. Dopuszcza się korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź ich adaptację, przy czym należy, podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza.

4. Przygotowana inscenizacja powinna przede wszystkim promować pozytywne wartości,

a nie skupiać się na pokazaniu złych zachowań.

5. Scenariusz powinien zawierać informacje o zagrożeniach w zakresie zjawiska narkomanii, alkoholizmu bądź występowania agresji i przemocy oraz propozycje zapobiegania im.

6. Scenariusze form teatralnych powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm i wiarę w możliwość funkcjonowania społecznego bez agresji i przemocy.

7. Placówki mogą zgłaszać maksymalnie dwie grupy teatralne, przy czym jeden uczestnik może wystąpić w jednym przedstawieniu.

8. Czas trwania spektaklu - maksymalnie 35 minut.

9. Czas przygotowania scenografii – maksymalnie 10 minut.

10. Grupa teatralna - nie więcej niż 14 osób.

11. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD-R w formacie audio zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie przedstawienia z akompaniamentem na żywo.

12. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym zakresie.

13. Dopuszcza się spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja, pantomima itp.).

KRYTERIA OCENY:

Formę teatralną oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz. Skład jury zostanie podany po upłynięciu terminu zgłoszeń.

Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów:

- zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu (0-10 pkt.)

- walory profilaktyczne, (0-10 pkt.)

- sposób przekazania treści, forma, pomysłowość, (0-10 pkt.)

- walory artystyczne – teatralne, (0-10 pkt.)

- pochodzenie scenariusza. (własny – 3pkt. /zmodyfikowany – 2pkt./gotowy - 1pkt.)

NAGRODY W KONKURSIE:

1. Nagrodą główną za I miejsce jest wyjazd do warszawskiego TEATRU ROMA na spektakl „DESZCZOWA PIOSENKA” zorganizowany przez GCKPT Radziechowy – Wieprz.

2. Za II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia przewidziane są nagrody rzeczowe m.in. sprzęt biurowy, komputerowy, fotograficzny itp.; oraz dyplomy pamiątkowe.

3. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy pamiątkowe oraz słodki poczęstunek.

4. Jednocześnie zastrzegamy prawo jury do podjęcia decyzji o innym podziale nagród.

USTALENIA KOŃCOWE

1. Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać na adres siedziby GCKPT lub adres mailowy.

2. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów na eliminacje konkursowe.

3. Wyniki prac jury są ostateczne.

4. Termin wyjazdu do Warszawy uzależniony jest od ilości osób nagrodzonych oraz możliwości zakupienia biletów na spektakl w Teatrze ROMA.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia na: radziechowy-wieprz.pl

ludzie