Wydarzenia

Wójt Gminy Gilowice informuje, że realizację wypłat dodatków węglowych w wysokości 3000 złotych w gminie Gilowice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach  ul Strażacka 2.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
 2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
  o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Szczegółowe informację dotyczące składania wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy. Informacje można uzyskać telefonicznie: 338653556, 513186391 lub osobiście w GOPS
w Gilowicach w godzinach pracy ośrodka.

 • Poniedziałek 7:00 – 16:00,
 • Wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,
 • Piątek 7:00 – 14:00.