Magazyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od 1 marca 2023 r. rozpoczyna nabór w niosków w ramach programu „Aktywny samorząd” - Moduł I i Moduł II.

 Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami  w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Struktura programu przedstawia się następująco:

  • moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
  • moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – www.pcpr-zywiec.pl. w aktualnościach oraz zakładce "Pomoc osobom Niepełnosprawnym". Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik   PCPR w Żywcu Pani Joanna Rozumek pod numerami telefonów  (33) 861 94 19 oraz (33) 861 93 36.