Magazyn

Trwają prace przy zabytkowym drewnianym kościele pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach na Żywiecczyźnie. 

Kościół w Łodygowicach powstał w latach 1634-1635. Prace, które zostały dotychczas przeprowadzone przy świątyni to: wymiana kamiennych schodów, prowadzących do kościoła. Jak informuje koordynator projektu ks. dr Szymon Tracz: „U ich szczytu miejsce zajęły poddane konserwacji dwie osiemnastowieczne kropielnice. W ramach projektu przeprowadzono także konserwację kamiennej okładziny w części cokołowej kościoła. Równocześnie parafia przy wsparciu miejscowej gminy rozpoczęła prace konserwatorskie przy wieżyczce na sygnaturkę”. Sygnaturka została odlana w 1916 roku. Po zakończeniu prac "będzie miała nową oprawę dla swojego głosu wzywającego wiernych z Łodygowic na nabożeństwa do swej pradawnej świątyni” – wyjaśnia diecezjalny konserwator.

Nowatorskie przedsięwzięcie, realizowane przez Diecezję Bielsko-Żywiecką, zakłada stworzenie wyjątkowego unikalnego muzeum skarbów rozproszonej, sakralnej architektury drewnianej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Jest on realizowany przez diecezję przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju. Mimo pandemii, prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, którymi objęto kilka obiektów, w większości drewnianych kościołów postępują w szybkim tempie.

Wśród planowanych prac są m.in. prace konserwatorskie przy unikalnej, malowanej na płótnie XIX-wiecznej zasłonie wielkopostnej braci Chrząstkiewiczów. Równocześnie planowana jest wymiana całego, skomplikowanego gontowego dachu i konserwacja szalujących świątynie desek oraz wykonanie nowego krycia miedzią wieży kościoła - informuje Diecezja Bielsko-Żywiecka.

Przedsięwzięcie wykonano w ramach realizacji unijnego projektu pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-0006/18-00).

Źródło informacji i zdjecia: Diecezja Bielsko-Żywiecka/autor: Robert Karp