Kultura

22 września 2020 r. mija 80 rocznica wysiedlenia ok. 20 tys. mieszkańców powiatu żywieckiego na tereny Generalnego Gubernatorstwa i sprowadzeniu w ich miejsce osadników niemieckich.

Wczoraj o godzinie 9:00 władze Powiatu Żywieckiego reprezentowane przez: Starostę Andrzeja Kalatę, Wicestarostę Stanisława Kucharczyka, członka Zarządu Powiatu Adriana Midora, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Żywcu Andrzeja Widzyka, w obecności dyrektora I LO Jacka Biłko, pocztów sztandarowych szkół prowadzonych przez Powiat Żywiecki oraz młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą wysiedlenia Polaków z Żywiecczyzny, znajdują się na budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu przy Alei Wolności 4.

Akcja wysiedleńcza nosiła kryptonim Saybusch Aktion, czyli "Akcja Żywiec". Umożliwił ją dekret Adolfa Hitlera o umocnieniu niemczyzny z 7 października 1939 roku, który miał na celu stworzenie nowych niemieckich obszarów osiedleńczych poprzez wysiedlenie innych grup narodowościowych. Dokument zakładał włączenie do Rzeszy tak zwanej rejencji katowickiej na Górnym Śląsku, w której granicach znalazła się Żywiecczyzna.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Żywcu