Kultura

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac restauratorko-konserwatorskich w celu udostępnienia infrastruktury w postaci Chaty Regionalnej w Węgierskiej Górce stanowiącej element bogactwa kulturowego terenu trans granicznego. Główny celem projektu jest odtworzenie i udostępnienie na cele społeczne zdegradowanej infrastruktury, która służyła, jako domostwo a po odnowieniu
i zabezpieczeniu stanowić będzie Chatę Regionalną służącej rozwojowi turystyki, poszerzeniu współpracy oraz zacieśnieniu relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia odwiedzalności regionu. Koncepcja utworzenia Chaty Regionalnej i ochrony ludowej architektury zostanie poszerzona nie tylko o ratowanie kultury materialnej, lecz również dokumentowanie przejawów kultury duchowej, obrzędowości oraz stworzenie dostępności do zgromadzonych zasobów kulturowych. Udział w zaplanowanych zadaniach przyniesie zarówno jej bezpośrednim uczestnikom jak i społeczności zamieszkującej tereny trans graniczne wartość dodaną w postaci poprawy: rozwoju edukacyjnego, społeczno-gospodarczego, wiedzy historycznej oraz kontaktów jak również uporządkowania przestrzeni publicznej.

Prace nad pokryciem dachu oraz remontem elewacji budynku zostały zakończone. Obecnie trwają prace związane z remontem pomieszczeń i adaptacją budynku do celów użytkowych. W ramach przedmiotowego działania planowane jest przeprowadzenie działań tj. trzy spotkania "Tajemnice babcinego spichlerza" i konferencji podsumowującej oraz wydanie folderu z wybranymi, regionalnymi przepisami kulinarnymi z Polski i Czech.

 Wartość projektu 50.713,59 euro

Dofinansowanie: 31.761,79 euro