Biznes

Gmina Ślemień 24 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 44.700 zł. Głównym kryterium podziału środków była liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Z przyznanego grantu udało się zakupić 30 szt. poleasingowych laptopów, które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu naszej gminy, nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Informacja: UG Ślemień

Zdjęcie: Pixabay