Biznes

Zakończył się remont DW 946 w Gminie Ślemień. Na terenie sołectw Las i Kocoń, na długości prawie 5 km przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni drogi, poprzez wymianę warstw ścieralnej i wiążącej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej. Przebudowano także wiele odcinków poboczy, zjazdów oraz wlotów bocznych dróg. Powstał także chodnik i zatoki autobusowe.

Przebudowa wymagała budowy konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej, a także rozbudowy aż dziewięciu przepustów. Wyremontowanemu odcinkowi drogi towarzyszy oświetlenie uliczne i nowe przejścia dla pieszych. Przebudowane zostały także sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Wybudowano także kanał teletechniczny według najnowszych standardów.

Nie obyło się bez komplikacji. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem prac ziemnych związanych z poszerzeniem jezdni, stwierdzono niejednorodną strukturę konstrukcji drogi. Wykonawca wykonał szczegółowe badania całej konstrukcji nawierzchni potwierdzające konieczność jej odtworzenia w rozszerzonym zakresie. Zgodnie z przyjętym założeniem dla dróg wojewódzkich, nawierzchnia powinna zapewniać nośność na poziomie 11,5 tony nacisku osi pojazdu. Wykonana konstrukcja przebudowywanego odcinka DW 946 na całej szerokości drogi pozwoli na osiągnięcie założonego celu.

Ponadto wykonawca natrafił na wyloty niezinwentaryzowanych drenaży, cieków oraz wypływy wód gruntowych. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia konstrukcji drogi przed napływem wód gruntowych wykonano odwodnienie poprzez budowę sieci drenarskiej wzdłuż remontowanego odcinka DW 948.

Mimo tych trudności remont wykonano w przewidzianym terminie 19 miesięcy. Koszt inwestycji według umowy to 47 mln zł brutto.

Źródło: ZDW Katowice