Biznes

25 października 2023 roku odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.

Pierwszym omawianym tematem był stan realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2022/2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035 oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2023.

Kolejnym tematem rozmów było określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka- budynków, budowli i gruntów w 2024 r. oraz podatku od środków transportowych na rok 2024 r.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Została udzielona dotacja celowa w wysokości 448 979 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie na realizację zadania  pn. „Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Radni zadecydowali o podjęciu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/186/2009 dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Gmina Węgierska Górka zadeklarowała wolę bezterminowej kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na prawach członka zwyczajnego do którego przystąpiła na mocy uchwały Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 września 2028 r.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Węgierska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”

Uchwalono „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgierska Górka na lata 2024-2028”.

Ustalono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgierska Górka.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka oraz podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na zakończenie Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ostatnia część sesji poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.

Wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu sesji Rady Gminy zostały zamieszczone na stronie

https://sesje.live/katalog/%C5%9Bl%C4%85skie/2417000-zywiecki/2417152-urzad-gminy-wegierska-gorka/archiwum