Biznes

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień”.

W ramach inwestycji przebudowano odcinek 1195 mb. drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień obejmujący ul. Jasnogórską (odcinek od skrzyżowania ul. Jasnogórskiej z ul. Krakowską w Ślemieniu do skrzyżowania z ul. Kościelną prowadzącą do zabytkowego Sanktuarium - Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zakres inwestycji obejmował wykonanie pobocza i zjazdów, dokonano zmiany wyługowania skrzyżowania, wykonano chodnik jednostronny, kanalizację deszczową, a także odcinkowe poszerzenie jezdni drogi powiatowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.049.944,14 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 75% wartości wydatków kwalifikowalnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny Powiatu Żywieckiego wyniósł 325.149,58 zł. w tym wkład finansowy Gminy Ślemień w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania wyniósł 162.574,79 zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu