Biznes

Kończy się etap „Przebudowy układu drogowego w ciągu dróg nr 596049s i 596051s Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa, ul. Polna). Mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowo powstałej infrastruktury drogowej.

Zakończono również etap „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej – etap 1„. Nowo zagospodarowana przestrzeń publiczna już w najbliższym czasie zostanie oddana do użytkowania mieszkańcom gminy, na 15 lipca zaplanowano otwarcie skweru.

Trwają prace związane z Termomodernizacją i rozbudową urzędu gminy oraz budową szybu windowego. W najbliższym czasie prace w zakresie konstrukcji żelbetowych przejdą na kolejną kondygnację budynku.

Zostaną również rozpoczęte prace związane z Rewitalizacją przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka – Etap II. Prace prowadzone będą na ul. Morwowej oraz wzdłuż ul Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do ul. Łącznej oraz wzdłuż rzeki Soły do ul. Cisowej w Ciścu.

Po przeprowadzonych już postępowaniach przetargowych wykonawcy przystępują do modernizacji następujących dróg gminnych:

Sołectwo WĘGIERSKA GÓRKA:

Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górce poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wyzwolenia).

Przebudowa drogi gminnej nr 596070S – ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górce.

Przebudowa drogi gminnej w Węgierskiej Górce „Koniory” odcinek A dł. 305 mb, szer.2,5 m;

Przebudowa chodnika dla pieszych

Sołectwo CIĘCINA:

Przebudowa drogi gminnej w Cięcinie Boczna od ul. Granicznej dł.100 mb, szer.2,5 m,

Przebudowa drogi gminnej w Cięcinie Łącznik Turystyczna- Św. Katarzyny dł. 61 m, szer.2,5 m,

Przebudowa drogi gminnej w Cięcinie ul. Sosnowa dł.125 mb i szer.2,8 m,

Przebudowa drogi gminnej w Cięcinie ul. Łąkowa dł.200 mb,szer.2,8 m,

Przebudowa drogi gminnej w Cięcinie ul. Pod Kopiec dł.378 mb, szer.2,8 m;

Sołectwo CISIEC:

Przebudowa drogi gminnej w Ciścu ul. Konwaliowa dł. 126 mb, szer.2,5 m,

Przebudowa drogi gminnej w Ciścu ul. Pod Lasem dł. 100 mb, szer.2,3 m;

Przebudowa drogi gminnej w Ciścu ul. Doliny Boczna;

Sołectwo ŻABNICA:.

Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy ul. Jaśminowa dł. 104 mb, szer.3,0-2,5 m,

Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy ul. Potokowa dł. 24 mb, szer.3,0 m,

Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy ul. Mostowa w Żabnicy dł. 18 mb, szer. 2,3-2,7m,

Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy ul. Strumykowa, dł. 203 mb, szer.2,5 m.

Przebudowa drogi gminnej rolniczej „Leśna” w sołectwie Żabnica w km 0+000-0+560.

W zakresie gospodarki wodnokanalizacyjnej prowadzone będą prace w zakresie Budowy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka (ul Masztowa) oraz Cięcina (ul. Kowali).

W ramach Programu Senior + przeprowadzono remont pomieszczeń w klubie seniora znajdującego się w Ośrodku Zdrowia „Scapula”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonało zapory przeciw rumoszowe w obrębie ulic Kasztanowa, Pod Górę oraz Nad Potokiem w miejscowości Cisiec.

GDDKiA realizuje inwestycję związaną z budową odcinka drogi ekspresowej S-1 Przybędza – Milówka tzw. „obejścia Węgierskiej Górki”.

Ponadto Nadleśnictwo Węgierska Górka kończy prace związane z modernizacją obiektów z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej, a Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce prace związane z budową parkingu.

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem i realizacją kolejnych inwestycji w szczególności z zakresu obiektów oświatowych, zagospodarowania turystycznego jak również dróg i ścieżek pieszo-rowerowych.

Zdjęcie i informacja: Piotr Tyrlik