Biznes

W ramach umowy Partnerstwa Prywatno-Publicznego zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i IntelHealth Canada na przestrzeni ostatnich tygodni zapadły trzy ważne dla mieszkańców Żywiecczyzny decyzje. Pierwsza dotyczy likwidacji ZZOZ w Żywcu, druga – przyszłości budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Żywcu, trzecia natomiast przeniesienia Pogotowia Ratunkowego na Spółkę.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu (podmiot publiczny) oraz IntelHealth Canada (podmiot prywatny) 15 września 2011 zakładała wybudowanie przez stronę prywatną nowej placówki oraz prowadzenie jej przez 30 kolejnych lat, od momentu oddania do użytku. Pierwotnie nowy szpital miał przyjmować pacjentów we wrześniu 2014 roku jednak finalnie placówka została otwarta we wrześniu 2020 roku.

Przypominamy materiał z roku 2011.

Likwidacja ZZOZ i ważne zmiany w pogotowiu ratunkowym

W umowie zawartej w 2011 znalazł się zapis dotyczący tego, że ZZOZ nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do usług świadczonych przez IntelHealth Canada. Decyzja o likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu zapadła podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 grudnia ubiegłego roku. Wynika z niej, że otwarcie likwidacji rozpocznie się 1 maja tego roku, żywiecki ZZOZ zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych do 30 kwietnia 2020 roku, natomiast cały proces likwidacyjny potrwa do 30 kwietnia 2022 roku. Do 20 stycznia tego roku kontrakt z ZZOZ, który dotyczy prowadzenia podstawowej działalności zdrowotnej w kilku przychodniach w powiecie żywieckim oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Żywcu miał zostać przeniesiony na IntelHealth Canada. Kontrakt na Pogotowie Ratunkowe w Żywcu ma zostać przeniesiony na Spółkę Żywiec Ambulans Serwis, w której Starostwo Powiatowe w Żywcu ma 51% udziału. Dodajmy, że po likwidacji wszelkie zobowiązania, należności i prawa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu przechodzą na Starosto Powiatowe w Żywcu. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie dla likwidatora, poniesie ZZOZ w Żywcu.

Warunki kredytowania zostały podpisane w 2014 roku.Budynki starego Szpitala Powiatowego

W świetle umowy zawartej w 2011 roku, budynki starego Szpitala Powiatowego w Żywcu wraz ze sprzętem medycznym, zostaną przekazane IntelHealth Canada do 24 stycznia tego roku. Partner prywatny będzie zarządzał obiektami przez cały okres obowiązywania umowy, czyli 30 lat i po tym okresie nieruchomości oraz sprzęt zostaną zwrócone partnerowi publicznemu.
Decyzję o przekazaniu budynków starego szpitala w Żywcu wraz z działką o wielkości przeszło 2 hektarów radni Powiatu Żywieckiego podjęli 18 stycznia tego roku.
Dodajmy, że w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym nie zostało sprecyzowane, czy w obiektach dawnego szpitala w Żywcu może być prowadzona wyłącznie działalność medyczna lub około medyczna. Takie zapisy zawarte są jednak w planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast każda inna działalność wymaga wydania zgody przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Czytaj również: Szpital Żywiec wygasza pracę Oddziału Covidowego.