Biznes

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę boiska w parku zlokalizowanego przy klubie Ogródek. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów w Żywcu.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych elementów kolidujących z nowoprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu,

2) remont boiska asfaltowego, Ogłoszenie nr 2023/BZP 00432625/01 z dnia 2023-10-06 2023-10-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

3) remont odwodnienia boiska,

4) montaż piłkochwytów i urządzeń sportowych,

5) montaż ogrodzenia terenu,

6) remont fragmentów utwardzenia terenu,

7) montaż dwóch systemowych trybun,

8) montaż elementów małej architektury,

9) przebudowę oświetlenia boiska,

10) odtworzenie terenów zielonych.

Termin składania ofert: 2023-10-23 09:30

Termin otwarcia ofert: 2023-10-23 10:00

Termin związania ofertą: do 2023-11-2