Wydarzenia

Rodzice dzieci, które uczęszczają do Szkoły Muzycznej w Żywcu wystosowali petycję o natychmiastowe przywrócenie do pracy nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, którzy w ostatnim czasie zostali zwolnieni.

Z infomacji przekazanych przez rodziców uczniów, wynika, że zwolniono kilkoro nauczycieli.  Rodzice nie zostali poinformowani przez dyrekcję o zwolnieniach nauczycieli. Z przekazanych informacji wynika, że wiele lekcji się nie odbyło, ponieważ nie skierowano nikogo na zastępstwo. Jak relacjonują rodzice P. Dyrektor Jolanta Tomas - nie chce rozmawiać z rodzicami, odsyłając ich do Rady Rodziców.  

W petycji dalej czytamy:

Nauczyciele, zostali zwolnieni ze swoich stanowisk pracy, co jest działaniem sprzecznym z interesem szkoły oraz dobrem uczniów.

Są to nauczyciele z pasją, z wieloletnimi zasługami dla szkoły, cieszący się szacunkiem i sympatią dzieci i rodziców. Lekcje z nimi są dla dzieci przyjemnością. Potrafią zarazić dzieci pasją do muzyki i to wyłącznie dzięki nim, dzieci osiągają sukcesy na różnych konkursach muzycznych oraz bardzo dobre wyniki na egzaminach. To między innymi oni przyczyniają się do wysokiego poziomu i prestiżu szkoły. Dbają o wspólne relacje, kształcąc tym dobre zachowania. Są nauczycielami, którzy wkładają w swoją pracę całe serce, przekazując uczniom wiedzę i wartości oraz pasje do instrumentu. Bardzo mocno angażują się w organizowanie wspólnych wyjazdów pozaszkolnych czy warsztatów, poświęcają swój prywatny czas dla uczniów i rodziców, służąc wsparciem i pomocą.

Uczniowie nie wyobrażają sobie odejścia ich ukochanych nauczycieli, ponieważ są z nimi bardzo zżyci i widzą w nich wzory do naśladowania.

Bez tych nauczycieli poziom edukacji w szkole muzycznej w Żywcu podupadnie.

Link do petycji TUTAJ

W drugiej petycji możemy przeczytać:

Rozwiązanie umowy o pracę – bez wypowiedzenia z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym nastąpiło BEZ POWOŁANIA KOMISJI DYSCYPLINARNEJ, BEZ KONSULTACJI ZWIĄZKOWEJ, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. Zm) w zw. Z art. 91c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).  

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę było „ciężkie” naruszenie obowiązków pracowniczych i nauczycielskich poprzez rzekome nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, przejawiającego się w braku szacunku do przełożonych i koleżeńskiego stosunku do innych nauczycieli oraz braku współdziałania w kształtowaniu właściwej atmosfery w miejscu pracy polegającej na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Rzekomo lekceważący stosunek do pracowników administracyjnych szkoły, poprzez ciągłe zgłaszanie bezpodstawnych uwag do pracy tych pracowników, przejawiające się m. in. kwestionowaniem treści protokołów, uchwał i notatek, za każdym razem kiedy takie dokumenty powstawały. Rzekome zastraszanie, wywieranie presji na grono pedagogiczne, stawanie przeciwko kadrze pedagogicznej i kierowniczej itp.

Link do petycji TUTAJ

Publikujemy również oświadczenie Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty w tej sprawie:

Wszystkie sprawy pracownicze w tym głównie ustalanie warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników Szkoły leżą wyłącznie w gestii kierownika jednostki czyli Dyrektora Szkoły.
Podkreślić należy, że przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego jednego nauczyciela Szkoły Muzycznej zostały szczegółowo opisane w dokumencie przedstawionym i przyjętym przez zwolnionego pracownika. Podstawą tej trudnej decyzji było przede wszystkim dobro Szkoły, utrzymanie jej dobrego wizerunku oraz przywrócenie atmosfery w szkole umożliwiającej spokojną pracę wszystkich nauczycieli i uczniów.
Próby ciągłego jątrzenia, bezpodstawnych oskarżeń i prób zastraszania środowiska nauczycielskiego i pracowników administracyjnych są nie do zaakceptowania! Pomimo wielokrotnych prób ugodowego rozwiązania konfliktu i zaangażowania się w ten proces zarówno Starostwa Powiatowego w Żywcu jak i Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie jako organu prowadzącego i organu nadzorującego nie udało się tych problemów rozwiązać ugodowo.
Równocześnie należy podkreślić, że wszystkie decyzje Dyrektora Szkoły były i są ukierunkowane na dobro placówki i jej uczniów. Wszystkie zobowiązania Szkoły wobec uczniów – w tym egzaminy i świadectwa są realizowane na bieżąco i nie ma żadnych przeszkód do właściwego i zgodnego z przepisami prawa zakończenia roku szkolnego dla wszystkich uczniów.
Zarząd Powiatu w Żywcu
 
Na oficjalnym profilu Starosty Żywieckiego rozgorzała gorąca dyskusja na ten temat. 
Śledzimy dalszy ciąg sprawy. 
 
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Żywcu