Wydarzenia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, przewidujący, że obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+” czy „300+”. Jednocześnie, w 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla  samorządów, jeśli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

Najważniejsze rozwiązania

 • Obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Rozwiązanie to będzie pełniło także rolę aktywizacji społecznej.
  • Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy – nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie.
  • Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni – 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.
  • W kosztach nie będą partycypować osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczności sprawowania opieki nad dziećmi.
  • Wprowadzone zostanie także uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.
 • Dookreślone zostanie wypłacanie świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. Chodzi np. o „500+”, „300+” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy.
  • Dzięki rozwiązaniu, możliwe będzie wstrzymanie wypłaty świadczeń w stosunku do osób, które opuściły Polskę.
 • W 2023 r. rząd będzie kontynuował finansowe wsparcie dla samorządów, jeśli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
  • Chodzi m.in. o koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego.
  • Wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną.

Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Obowiązek partycypacji w kosztach pobytu dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, wejdzie w życie 1 marca 2023 r.