Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego - trwa nabór wniosków

Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego - trwa nabór wniosków

Starosta Żywiecki informuje, że do 30 kwietnia 2021 r. można składać wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”.

Tytuł może być przyznawany osobom fizycznym oraz organizacjom pozarządowym i innym instytucjom jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju powiatu żywieckiego, szczególnie w dziedzinie gospodarczej, naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej.
Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować: Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu w imieniu Rady, Starosta Żywiecki w imieniu Zarządu Powiatu w Żywcu, Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego – w imieniu społeczności danej gminy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Żywieckiego.
Tytuł przyznawany jest w drodze uchwały przez Radę Powiatu w Żywcu na wniosek Kapituły w dwóch kategoriach: osoby fizyczne oraz instytucje (organizacje pozarządowe, fundacje, przedsiębiorstwa itp.).
Wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego" należy złożyć w Biurze Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Żywcu pok. 26) w zamkniętej kopercie do dnia 30 kwietnia br.

Wniosek do pobrania na stronie Starostwa Powiatowego w Żywcu.


Drukuj   E-mail